اولین نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه و صنایع وابسته تهران

اولین نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه و صنایع وابسته تهران

حضور شرکت رویان نهال بصورت تجمیعی با دیگر اعضای انجمن کشت بافت ایران در نمایشگاه باغبانی بوستان گفتگو در تاریخ ۳ الی ۶ آذرماه ۹۵