شرکت در نمایشگاه تخصصی کشاورزی اراک

این نمایشگاه  در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ آبان ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی اراک برگزار گردید. هدف از شرکت در این نمایشگاه آشنایی هم استانی های عزیز با مجموعه رویان نهال بود.