مزایای کشت بافت گیاهان

از مزایای کشت بافت تولید انبوه و سریع یک رقم مطلوب و یا رقم های جدید است. در گیاهان بذرهای تولید شده کاملا همانند گیاه مادر خود نیستند. همچنین این بذور با یکدیگر نیز تفاوت دارند. پس چنانچه یک گیاه مطلوب در منطقه ای توسط کشاورزان برگزیده شود و از آن بذر تهیه نمایند، تضمینی وجود ندارد که بذور سبز شده ویژگی های مورد نظر را داشته باشند. همچنین از راه های معمول مانند قلمه زدن نیز نمی توان بسیاری از گیاهان را تکثیر کرد. اما با استفاده از روش های کشت بافت می توان در زمان کوتاه تعداد زیادی از یک گیاه مطلوب را تهیه نمود.

slider

مزیت دیگر کشت بافت افزایش محصول از طریق تولید گیاهان عاری از ویروس است. چنانچه گیاه از راه های معمول مانند قلمه زنی تکثیر شود احتمال انتقال ویروس و سایر آلودگی ها به گیاهان جدید وجود دارد و به مرور زمان سبب کاهش محصول است. اما با استفاده از کشت بافت میتوان با روش هایی آلودگی ها بویژه ویروس را حذف نمود و از آن پس تمام گیاهان تولید شده عاری از آلودگی هستند.