اولین نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه و صنایع وابسته تهران

اولین نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه و صنایع وابسته تهران

حضور شرکت رویان نهال بصورت تجمیعی با دیگر اعضای انجمن کشت بافت ایران در نمایشگاه باغبانی بوستان گفتگو در تاریخ ۳ الی ۶ آذرماه ۹۵

شرکت در نمایشگاه تخصصی کشاورزی اراک

این نمایشگاه  در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ آبان ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی اراک برگزار گردید. هدف از شرکت در این نمایشگاه آشنایی هم استانی های عزیز با مجموعه رویان نهال بود.